CONSULTA PÚBLICA BORRADOR ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DE DOMINO PUBLICO LOCAL POR INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, AUGA E HIDROCARBUROS. (09/02/2022)

 CONSULTA PÚBLICA ORDENANZA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS (13/11/2020)

 CONSULTA PREVIA DO REGULAMENTO SOBRE O USO DAS VIVENDAS MUNICIPAIS POR PERSOAS EN SITUACIÓN DE EMERXENCIA SOCIAL

 REGULAMENTO DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE GUITIRIZ

 ORDENANZA DE TRANSPARENCIA
 MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA EXPEDICIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO E TARXETA DE ACCESIBILIDADE
 ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA EXPEDICIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO E TARXETA DE ACCESIBILIDADE
 ANUNCIO ORDENANZA TRANSPARENCIA. CONSULTA PÚBLICA NA PÁXINA WEB MUNICIPAL
 MODIFICACIÓN ORDENANZA DE RESIDUOS
 BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE GUITIRIZ
 ORDENANZA DE RESIDUOS DO CONCELLO DE GUITIRIZ
 ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE GUITIRIZ
 ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIONS DE SACA DE MADEIRA
 ORDENANZA FISCAL Nº1 REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES
 ORDENANZA PUNTO DE ATENCION Á INFANCIA
 Ordenanza Fiscal nº4.Taxa pola Tramitación de Expedientes e Expedición de Documentos Administrativos
 Taxa pola Prestación do Servicio na Escola Municipal de Música.
 Ordenanza Fiscal de Talleres Culturais e Outros Ensinos.
 Ordenanza Fiscal nº12. Taxa pola entrada de Vehículos a através da Beirarúas e Reservas da Vía Pública para Aparcamento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga e Descarga de Mercancías de Calquera Clase.
 Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo de Axuda no Forgar.
 Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Prestación do Servizo de Recollida e Tratamento de Lixo e Residuos Urbáns
 Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Retirada de Vehículos a través da Vía Pública e Depósito dos mesmos.
 Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Comunicación Previa e Declaración Responsable.
 Ordenza Fiscal Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas e Servizos Urbanísticos