CONSULTA PÚBLICA ORDENANZA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS (13/11/2020)

 CONSULTA PREVIA DO REGULAMENTO SOBRE O USO DAS VIVENDAS MUNICIPAIS POR PERSOAS EN SITUACIÓN DE EMERXENCIA SOCIAL

 REGULAMENTO DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE GUITIRIZ

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA
MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA EXPEDICIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO E TARXETA DE ACCESIBILIDADE
ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA EXPEDICIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO E TARXETA DE ACCESIBILIDADE
ANUNCIO ORDENANZA TRANSPARENCIA. CONSULTA PÚBLICA NA PÁXINA WEB MUNICIPAL
MODIFICACIÓN ORDENANZA DE RESIDUOS
BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE GUITIRIZ
ORDENANZA DE RESIDUOS DO CONCELLO DE GUITIRIZ
ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE GUITIRIZ
ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIONS DE SACA DE MADEIRA
ORDENANZA FISCAL Nº1 REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES
ORDENANZA PUNTO DE ATENCION Á INFANCIA
Ordenanza Fiscal nº4.Taxa pola Tramitación de Expedientes e Expedición de Documentos Administrativos
Taxa pola Prestación do Servicio na Escola Municipal de Música.
Ordenanza Fiscal de Talleres Culturais e Outros Ensinos.
Ordenanza Fiscal nº12. Taxa pola entrada de Vehículos a através da Beirarúas e Reservas da Vía Pública para Aparcamento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga e Descarga de Mercancías de Calquera Clase.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo de Axuda no Forgar.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Prestación do Servizo de Recollida e Tratamento de Lixo e Residuos Urbáns
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Retirada de Vehículos a través da Vía Pública e Depósito dos mesmos.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Comunicación Previa e Declaración Responsable.
Ordenza Fiscal Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas e Servizos Urbanísticos