Punto de Atención a Infancia

PAI: Solicitude

Táboa de prezos

De Luns a venres: 1 hora: 3€.

Os seguintes prezos serán para todos aqueles usuarios que o soliciten no concello e lles sexa aprobado en Xunta de Goberno Local. De Luns a venres:
2 horas (cada día) 33€/mes
3 horas (cada día) 50€/mes
4 horas (cada día) 65€/mes
5 horas (cada día) 80€/mes
6 horas (cada día) 95€/mes
8 horas (cada día) 110€/mes

Bonificacións

Os segundos irmáns ou sucesivos das unidades familiares terán a bonificación do 100% do servizo co cal o custe será 0€.

  • 30 % no caso de ser familia numerosa.
  • 20% no caso de pertencer a unha unidade familiar monoparental.
  • 20 % no caso de asistencia dalgún irmán ó mesmo centro de atención á primeira infancia ou 30 % no caso de parte múltiple.
  • 20% por ter outro irmán no mesmo centro.
  • 20% no caso de familias perceptoras do pagamento único de fillo menor a cargo da Xunta de Galicia.

As tarifas incrementaranse nun 50 % para unidades familiares non empadroadas no Concello de Guitiriz ou nun 30 % a aquelas que estando na mesma situación existe algún membro que traballe no Concello de Guitiriz.

Documentación e prazos para a solicitude

1ª vez que se matricula

Prazo: O prazo será do 16 ao 30 Abril.

Documentación:

Fotocopia do libro de familia

Fotocopia do DNI dos solicitantes

Autorización de comprobación de datos asinado ou no seu defecto. Autorización de comprobación de datos asinado ou no seu defecto copia da declaración da renda

Xustificar situación laboral: copia da última nómina ou contrato de traballo, tarxeta INEM

Solicitude debidamente cumprimentada

Título de familia numerosa e outra documentación que estime oportuna

Matriculado anos anteriores

Prazo: Deberán facer a reserva da praza do 1 ó 15 de Abril.

Documentación:

Solicitude debidamente cumprimentada

Outra documentación que estime oportuna  se variou algunha circunstancia

O resto do ano poderán presentarse as solicitudes no Concello. Se non existen prazas libres o usuario entrará nunha lista de espera.

Rúa do Fontá, s/n. 27300 Guitiriz | 982 372 172 | 686 756 779