Punto de Atención a Infancia

PAI: Solicitude

Documentación e prazos para a solicitude

1ª vez que se matricula

Prazo: O prazo será do 16 ao 31 de maio

Documentación:

Fotocopia do libro de familia

Fotocopia do DNI dos solicitantes

Autorización de comprobación de datos asinado ou no seu defecto. Autorización de comprobación de datos asinado ou no seu defecto copia da declaración da renda

Xustificar situación laboral: copia da última nómina ou contrato de traballo, tarxeta INEM

Solicitude debidamente cumprimentada

Título de familia numerosa e outra documentación que estime oportuna

Informe de pediatría co calendario de vacinas actualizado

Matriculado anos anteriores

Prazo: Deberán facer a reserva da praza do 1 ó 15 de maio.

Documentación:

Solicitude debidamente cumprimentada

Outra documentación que estime oportuna  se variou algunha circunstancia

Informe de pediatría co calendario de vacinas actualizado

Autorización de datos tributarios asinada por ambos proxenitores ou última declaración da renda

O resto do ano poderán presentarse as solicitudes no Concello. Se non existen prazas libres o usuario entrará nunha lista de espera.

Rúa do Fontá, s/n. 27300 Guitiriz | 982 372 172 | 686 756 779