Debido o aumento de casos en Guitiriz, recomendamos ás familias que extremen as precaucións.

Ante a aparición de calquer síntoma ou sospeita de contaxio, rogamos que avisen ás autoridades sanitarias e como medida de precaución NON envíen o alumnado aos centros educativos.

No caso de que as probas deran positivo, as familias deben avisar aos colexios ou os/as titores/as o antes posible, para poder tomar as medidas oportunas e minimizar riscos.

Lembrade que é indispensable cumprir coas normas sanitarias e hixiénicas básicas para frear o avance do virus:

– Emprega sempre a máscara.

– Garda a distancia de seguridade interpersoal.

– Lava frecuentemente as mans con auga e xabón. 

– Evita as reunións con persoas de fóra do ámbito familiar.

– Realiza unha ventilación correcta nos espazos pechados.