Por providencia da alcaldía de data 11/09/2020 incoouse o correspondente expediente para a aprobación dun regulamento das escolas deportivas municipais.

Podes descargar o borrador inicial para a consulta publica aquí.