DONA MARISOL MORANDEIRIA MORANDEIRA ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que con motivo das Festas de San Xoán os días 23, 24, 25 e 26 de xuño de 2022 ampliase o horario do peche dos establecementos de hostalería nunha hora máis do legalmente establecido.

Documento asinado electronicamente A Alcaldesa

Marisol Morandeira Morandeira